ในอีกไม่กี่ปี อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จะมีการส่งออกเพิ่มมากขึ้น

northcountrywoodshop.com

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอรร์ไม้มีการส่งออกเป็นจำนวนมากอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด และโดยส่วนใหญ่จะผลิตจากไม้ยางพารา การผลิตเฟอร์นิเจอร์ถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทไม้เนื้ออ่อน และไม้เนื้อแข็ง ซึ่งไม้เนื้อแข็งนั้นส่วนมากจะถูกจำหน่ายภายในประเทศ ส่วนไม้เนื้ออ่อนที่ทำจากไม้ยางพาราประมาณร้อยละ 80 โดยจะเน้นการส่งออกเป็นส่วนใหญ่

คาดว่าในอีกไม่มีกี่ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จะมีการขยายตัวเรื่อยๆตามภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโต คาดว่าการส่งออกจะมีมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการส่งออกไม้ยางพารายังสามารถขยายตัวได้ดีเนื่องจากมีวัตถุดิบในประเทศเพียงพอ ตลาดส่งออกที่สำคัญคงหนีไม่พ้นอเมริกาและญี่ปุ่น จำนวนผู้ประกอบการมีตั้งแต่ขนาดกลางและขนาดย่อม และมีเพียงบางรายเท่านั้นที่มีการส่งออกคาดว่ามูลค่าส่งออกทั้งปีจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 อีกทั้งยังสามารถขยายตัวได้ดีเนื่องจากมีวัตถุดิบในประเทศเพียงพอส่วนช่องทางการจำหน่ายมีทั้งผู้ผลิตจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานถึงมือผู้ซื้อ หรือการจำหน่ายโดยตรงผ่านตัวแทนที่ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป หรือขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป

ไม้เนื้อแข็งที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศ ส่วนไม้เนื้ออ่อนจะเป็นไม้ที่มาจากภายในประเทศ โดยวิธีการผลิตมีดังนี้ เริ่มจากการตัดไม้แบบหยาบโดยนำไม้แปรรูปที่อัดน้ำยาและอบแห้งแล้วนำมาตัดขนาดคร่าวๆไสไม้และขึ้นรูปไม้ตรง  หลังจากนั้นนำไม้มาตัดขนาด  เจาะรูเดือยและทำเดือย  ประสานไม้โดยอัดประสานด้วยเครื่องอัดประสานให้เป็นแผ่นโดยใช้กาวเป็นตัวเชื่อม  ขัดให้เรียบและชุบน้ำยาเพื่อป้องกันมอดเจาะทำลายเนื้อไม้ หลังจากนั้นจึงตรวจสอบคุณภาพและนำออกจำหน่าย

อย่างไรก็ตามการประกอบธุรกิจประเภทนี้ควรตั้งห่างจากแหล่งชุมชน ควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมด้วย เนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง และสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนได้ ทางผู้ประกอบการเองควรให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมมาเป็นอันดับแรก หรือให้ชุมชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เพราะธุรกิจที่ดีนั้นควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง

ไม้ยางพารากับอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ

ไม้ใช้สอยที่นำมาสร้างอาคารบ้านเรือน ตลอดจนการนำมาทำเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องตกแต่งบ้านและแปรรูปมาเป็นโต๊ะ ตู้ เตียงต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์ จะมีการนำไม้จากป่ามาแปรรูปเพื่อกิจการดังกล่าว แต่ปัจจุบันป่าไม้ของประเทศไทยถูกทำลายไปเหลือไม่ถึง18 เปอร์เซ็นต์ของป่าไม้ทั้งประเทศ ป่าที่อุดมสมบูรณ์แม้จะอยู่บนยอดเขาที่สูงลิบได้กลายเป็นป่าต้นยางพารา ในภาคเหนือได้กลายเป็นสวนส้มและถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ถูกแผ้วถางเตียนโล่งไปอย่างน่าใจหาย ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึง และถึงแม้จะมีการปลูกป่าทดแทนโดยภาครัฐ และรัฐได้สนับสนุนให้เอกชนมีการปลูกป่าก็ตามก็ยังไม่สามารถนำมาทดแทนได้ทันกับความเจริญเติบโตของบ้านเมืองที่ต้องการนำไม้มาใช้สอย จนกระทั่งต้องมีการนำเข้าไม้แปรรูปมาจากประเทศเพื่อนบ้านธุรกิจการก่อสร้างได้พยายามที่จะหาไม้มาทดแทนไม้สัก ไม้ยาง และไม้เนื้อแข็งต่างๆ ซึ่งกรมป่าไม้เองก็เคยส่งเสริมให้มีการปลูกไม้โตเร็วขึ้นมาทดแทน เช่น กระถินณรงค์ สะเดา ยูคาลิปตัสเพื่อนำมาแปรรูปเป็นไม้เพื่อการก่อสร้างและไม้ใช้สอย

ไม้ยางพาราเป็นอีกประเภทหนึ่งที่ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญ ซึ่งอยู่ในความสนใจของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ นำมาทำไม้ใช้สอย ทำเครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือน และอีกมากมายนอกเหนือจากการรีดเอาน้ำยางไปทำอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา การปลูกยางของเกษตรกรในตอนแรก วัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการน้ำยาง แต่ปัจจุบันเมื่อต้นยางพาราเจริญเติบโตและอายุของต้นยางมากขึ้น เกษตรกรควรจะได้รับผลประโยชน์นอกเหนือไปจากน้ำยางที่ได้ก็คือไม้ยางพารา

ความต้องการไม้ยางพาราไปแปรรูป
ขณะนี้ไม้ยางพาราเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทำไม้แปรรูปมาก เนื่องจากไม้อย่างอื่นไม่สามารถตัดนำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นไม้ยางพารามีเท่าไรโรงงานต้องการหมด ในช่วงที่น้ำยางมีราคาดีเกษตรกรยังไม่อยากขาย ทำให้ไม้ยางพาราค่อนข้างขาดแคลนและมีราคาสูง ซึ่งเป็นผลดีแก่ชาวสวนยาง ไม้ยางพาราเป็นผลพลอยได้จากการปลูกยางที่มีคุณค่า ดังนั้นไม้ยางพาราจึงถือว่าเป็นโบนัสก้อนพิเศษที่เกษตรกรจะได้รับหลังจากหยุดกรีดน้ำยาง

การใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ดี

ไม้ไผ่ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่รู้จักกันดีทั่วโลก

ในนามของ Bamboo มีความเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มาแต่โบราณกาล นับเป็นพันๆปีมาแล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเซีย- แปซิฟิค มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนในทุกๆด้าน ตั้งแต่ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี เครื่องมือเกษตรกรรม ตลอดจนเป็นเครื่องศิลปกรรมของคนแต่ละชาติ และรวมถึงวัตถุดิบในการอุตสาหกรรม และการสันทนาการหรือการใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมนุษย์รู้จักไม้ไผ่และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่เป็นอย่างดี ในขณะที่ยังขาดมาตรการในการอนุรักษ์ อีกทั้งการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของไม้ไผ่ยังเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องกระทำต่อไปในอนาคต

ไม้ไผ่ เป็นพืชยืนต้น มีลำต้นกลมและกลวงตรงกลาง มีข้อกระจายอยู่ทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ลำต้น เส้นใยของลำไม้ไผ่จะประสานกันแน่น มีความเหนียว และมีแรงหยุ่นตัว ทำให้สามารถโค้งงอหรือดัดได้ตามต้องการ เปลือกหรือผิวของลำไม้ไผ่จะแข็งและเรียบเป็นมัน โดยปราศจากการตกแต่ง ไม้ไผ่แต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกแตกต่างกันไป บางชนิดมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากชนิดอื่นอย่างชัดเจน แต่บางชนิดมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทำให้เกิดอุปสรรค ในการจำแนกพันธุ์ นอกจากนี้ยังพบว่า ไม้ไผ่เป็นพืชที่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม และผันแปรพันธุ์ได้ง่าย ไม้ไผ่ชนิดเดียวกันขึ้นอยู่ในที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์และปริมาณน้ำฝนแตกต่างกัน จะมีลักษณะแตกต่างกันไป

ไม้ไผ่ สามารถทำประโยชน์ได้หลากหลายมากตั้งแต่งานโครงสร้าง ปัจจุบันการใช้ผลิตภัณฑ์จากไผ่มีน้อยลง เพราะมีผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน ส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกที่หาซื้อได้ง่าย ทดทาน แต่ย่อยสลายได้ยากกว่า และนี่แหละที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน สำหรับการพื้นฟูและหันกลับมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไผ่นี้จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมาก ช่วยอนุรักษ์และพื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยให้คนคืนถิ่นกลับมาทำงาน ณ บ้านเกิดได้อีกมาก ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า ไผ่ เป็นไม้โตเร็ว สามารถนำมาประกอบอาหารได้ในขณะที่เป็นหน่อไม้ เมื่อโตขึ้นสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ ใช้ในครัวเรือน และออกจำหน่ายได้

ประโยชน์ของไม้ไผ่

1.ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ป้องกันการพังทลายของดินตามริมฝั่ง ช่วยเป็นแนวป้องกันลมพายุ ชะลอความเร็วของกระแสน้ำป่าเมื่อฤดูน้ำหลากกันภาวะน้ำท่วมฉับพลัน
2.เราสามารถนำมันมาใช้เป็นวัสดุเสริมในงานคอนกรีต และเป็นส่วนต่างๆของการสร้างที่อยู่อาศัยแบบประหยัดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
3.ประโยชน์จากลักษณะทางเคมีของไม้ไผ่ เนื้อไผ่ใช้บดเป็นเยื่อกระดาษ เส้นไยใช้ทำไหมเทียม เนื้อไผ่บางชนิดสามารถสกัดทำยารักษาโรคได้ ใช้ในงานอุตสาหกรรมนานาชนิด
4.การใช้ไม้ไผ่ในผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและอุสาหกรรม
5.ประโยชน์ทางด้านการบริโภค เช่น การนำหน่อไม้ไผ่มาทำเป็นอาหาร ไม่ว่าจะเป็นซุบ แกง ต้ม หรือนำมาดองจิ้มน้ำพริก

ดีไซน์เว็บไซต์ทางธุรกิจให้น่าสนใจ

 

เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วในปัจจุบันว่าการมีเว็บไซต์บริษัทเป็น ของตนเองนั้นมีผลดีในเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจมากขนาดไหน เพราะนอกจากเว็บไซต์จะกลายเป็นอะไรที่มากกว่าช่องทางการสื่อสารประเภทหนึ่ง แล้ว มันยังได้กลายเป็นโลกแห่งการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ อีกทั้งกระแสความนิยมของ Social Media ในปัจจุบันด้วยแล้วล่ะก็ยิ่งเป็นการสนับสนุนความคิดที่ว่าเว็บไซต์มีความ สำคัญโดยเฉพาะกับการทำธุรกิจมากเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องหลักที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องใส่ใจในเรื่องของเทคนิคพร้อม ทั้งในส่วนของรายละเอียดวิธีการดีไซน์เว็บไซต์ให้น่าสนใจมากเป็นพิเศษ โดยหลักๆ แล้วองค์ประกอบแนวคิดของการดีไซน์เว็บไซต์ให้น่าสนใจนั้นมีรายละเอียดที่ควร จะต้องทำความเข้าใจแยกเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

  1. ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์ขึ้นก่อน สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการสร้างเว็บไซต์ทางธุรกิจ เพราะการกำหนดวัตถุประสงค์เปรียบได้กับเป็นพิมพ์เขียวในการสร้างบ้านให้น่า อยู่เลยทีเดียว ซึ่งการจะสร้างเว็บไซต์ให้สมบูรณ์แบบได้นั้นผู้ประกอบการจะต้องรู้และกำหนด วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเสียก่อนว่าบริษัทต้องการมีเว็บไซต์ไปเพื่ออะไร เช่น อาจจะเพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการขายสินค้า เป็นช่องทางแจ้งข่าวสารของบริษัทไปสู่ผู้บริโภค ใช้เพื่อการสื่อสารและแจ้งข้อมูลให้กับบุคคลากรภายในบริษัท เป็นต้น เมื่อผู้ประกอบการสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการทำเว็บไซต์ให้กับ ทางบริษัทได้แล้ว จะมีส่วนช่วยในการกำหนดกรอบและรายละเอียดในส่วนอื่นๆให้ชัดเจนและครอบคลุม มากยิ่งขึ้ัน ว่าควรจะต้องให้ความสำคัญและกำหนดธีมของเว็บไซต์ให้ออกมามีรูปแบบอย่างไรจึง จะเหมาะสมมากที่สุด
  2. สร้าง Content ให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น Content หรือที่เรียกว่าเนื้อหาเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดรองลงมาจากขั้นตอน การกำหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนของรายละเอียดเนื้อหาที่ผู้ประกอบการต้องการจะนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็น ข่าวสาร บทความ แบบฟอร์มเอกสาร รายละเอียดสินค้าและบริการ ประวัติบริษัท รายชื่อผู้บริหาร ผลประกอบการ ฯลฯ โดยสามารถที่จะจัดหมวดหมู่แยกออกมาเป็นแต่ละประเภทได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือเนื้อหาที่นำเสนอนั้นต้องมีความชัดเจนถูกต้องแม่นยำตรง กับความต้องการของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์
  3. ภาพ กราฟิก และวีดีโอคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ เว็บไซต์ของผู้ประกอบการจะดูมีสีสันและดึงดูดความสนใจจากผู้ที่พบเห็นมาก ยิ่งขึ้นหากนำภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก และวีดีโอต่างๆเข้ามารวมอยู่ภายในเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะเป็นภาพถ่ายของบริษัท ภาพถ่ายสินค้า กราฟิกตกแต่งพื้นหลังของเว็บไซต์ วีดีโอแนะนำเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของบริษัท ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะช่วยทำให้เว็บไซต์ดูดีมีชีวิตชีวามากขึ้น
  4. แอปพลิเคชั่นต้องครอบคลุมและเข้าถึงทุกรายละเอียด เว็บไซต์ที่มีคุณภาพจะต้องมีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน ขณะเดียวกันก็ต้องใช้งานง่ายด้วย ดังนั้นในส่วนของแอปพลิเคชั่นภายในเว็บไซต์จึงถือเป็นอีกหนึ่งเรื่้องสำคัญ ที่ผู้ประกอบการจะต้องลงลึกในรายละเอียดให้มากเป็นพิเศษ อาทิ ตัวเว็บ เมนเฟรม เซิร์ฟเวอร์ ระบบบริหารจัดการข้อมูล การโต้ตอบแบบ real time ความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีในอนาคต ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของผู้ ประกอบการมีประสิทธิภาพสูงสามารถตอบรับและส่งเสริมการทำธุรกิจของท่านได้ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งจองสินค้า การลงทะเบียน การดาวน์โหลดเอกสารหรือข้อมูล รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าด้วย ซึ่งในส่วนของแอปพลิเคชั่นผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ที่ประสานงานและบอกความ ต้องการกับโปรแกรมเมอร์ของท่านโดยตรง เพื่อจะได้ออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด
  5. การตกแต่งและจัดวางเลย์เอ้าท์ ความสมดุลถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์ประกอบข้อนี้ ผู้ประกอบการจะต้องวางโครงสร้างของหน้าตาเว็บไซต์ที่ต้องการให้มีสัดส่วนที่ สมดุลและกลมกลืนไปด้วยกันได้แบบสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่เยอะหรือน้อยเกินไปจนขาดความพอดี เพราะหากมีการจัดวางที่หนาแน่นและมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากจะทำให้เว็บไม่น่า อ่านและผู้เข้าเยี่ยมชมก็มักจะออกจากเว็บไซต์ไปในเวลาไม่กี่วินาทีเพราะ สับสนและไม่สามารถหาสิ่งที่ตนเองต้องการได้ แต่หากมีรูปแบบการจัดวางเลย์เอาท์แบบสมดุลเว็บไซต์จะดูมีความน่าสนใจมากยิ่ง ขึ้น อีกทั้งผู้เยี่ยมชมยังใช้เวลาท่องอยู่ในเว็บของผู้ประกอบการนานมากกว่าอีก ด้วย นอกจากนี้ถ้าผู้ประกอบการสามารถจัดวางเลย์เอ้าท์และออกแบบได้สวยงามและลงตัว จะทำให้เว็บไซต์มีเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะตัวซึ่งจะสามารถดึงดูดให้บุคคลทั่วไป เข้ามาเยี่ยมชมได้เป็นจำนวนมากและถือเป็นโอกาสดีที่จะได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการของบริษัท
  6. สร้างการสื่อสาร 2 ทางเพื่อวัด Feedback เว็บไซต์มีข้อได้เปรียบมากกว่าสื่อประเภทอื่นๆตรงที่สามารถติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางได้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้แสดงทัศนะ ความคิดเห็นลงบนเว็บไซต์ด้วย ซึ่งในอดีตเว็บทางด้านธุรกิจไม่ค่อยจะสนใจทำและมองข้ามในส่วนตรงนี้อยู่ เสมอๆ เนื่องจากกลัวที่จะสูญเสียภาพลักษณ์หากผู้เข้ามาเยี่ยมชมแสดงความคิดเห็นใน ทางตรงกันข้ามกับบริษัท ซึ่งปัจจุบันความคิดนี้ถือว่าค่อนข้างจะล้าหลังและดูเหมือนจะไม่ยุติธรรม สำหรับผู้บริโภคและอาจสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสาธารณชนได้ ซึ่งหากมองในมุมบวกการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นพร้อมทั้งชี้แจงในสิ่งที่เกิด ขึ้นดูน่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียเพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าบริษัทของผู้ ประกอบการเอาใจใส่ในความรู้สึกของลูกค้าทุกคนนั่นเอง

ไม่มีตัวชี้วัดใดที่จะสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินได้อย่างเด็ดขาดว่า เว็บไหนออกแบบได้ดีหรือไม่ดี เพราะแต่ละเว็บไซต์ต่างก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปทั้งยังขึ้นอยู่กับ รสนิยมของผู้พิจารณาอีกด้วย ดังนั้นหลักการคิดที่ดีที่สุดของการออกแบบเว็บไซต์ก็คือต้องพยายามทำให้ทุก คนเข้าใจในสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากจะนำเสนอ และถ้าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกิจการแล้วสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้ ประกอบการพยายามจะสื่อออกไปก็แสดงว่าการสื่อสารผ่านเว็บไซต์นั้นสัมฤทธิ์ผล ตามเป้าหมายสูงสุดที่ได้วางไว้ตั้งแต่แรกนั่นเอง

 

ธุรกิจช่างไม้อาชีพที่ยังมีความต้องการในตลาดการก่อสร้างและการตกแต่ง

ความสำคัญของงานช่างไม้ มีความสอดคล้องกับความสำคัญของไม้ที่ใช้ในงานก่อสร้าง เนื่องจากไม้ เป็นวัสดุก่อสร้างที่หาได้ยาก และมีราคางานไม้ที่แพงกว่าวัสดุทดแทนประเภทอื่น แต่ถึงกระนั้น ไม้ยังคงเป็นที่ต้องการในงานประเภท เช่น วงกบไม้ ประตูไม้ หน้าต่างไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ งานแกะสลักไม้ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการตกแต่งบ้าน ช่างไม้มืออาชีพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ช่างไม้ที่ ดีต้องมีทักษะและความชำนาญงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี มีใจรักในหน้าที่ มีความคิดสร้างสรรค์งานไม้ให้ออกมาสวยงาม มีเอกลักษณ์ อีกทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบสูง สามารถใช้งานไม้ได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถแบ่งประเภทของงานช่างไม้ออกเป็น 4 ประเภทคือ งานช่างไม้ก่อสร้าง งานช่างไม้ครุภัณฑ์ งานช่างไม้ออกแบบ และงานช่างไม้แกะสลัก

ประเภทของงานช่างไม้

งานของช่างไม้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ งานช่างไม้ก่อ สร้าง งานช่างไม้ครุภัณฑ์ งานช่างไม้ออกแบบ และงานช่างไม้แกะสลัก โดยงานช่างไม้ก่อสร้างนั้น จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ต้องอาศัยความอดทน และความแข็งแรงของร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะต้องปฎิบัติหน้าที่กลางแจ้ง หรือในที่สูง มีโอกาสเสี่ยงต่อแสงแดด ฝุ่นละออง ฝนตก หรือการพลักตกจากที่สูงได้ จึงต้องมีความเป็นมืออาชีพ และมีทักษะในการทำงานเป็นอย่างมาก สำหรับงานช่างไม้ครุภัณฑ์ จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องเรือนต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ไม้ อุปกรณ์ช่างไม้ เครื่องมือช่างไม้ ชุดตกแต่งบ้านที่ทำจากไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ทั้งหมด ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไม้นี้ควรเป็นบุคคลที่มีความละเอียด รอบคอบ มีความปราณีต แต่ไม่มีความเสี่ยงในการปฎิบัติงานเนื่องจากทำหน้าที่ภายในโรงงานไม้ ที่มีเครื่องจักร เครื่องมือเพียบพร้อม สำหรับงานช่างไม้ออกแบบ จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการทำแบบงานไม้ แบบหล่อโลหะ เช่น ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ เป็นต้น ช่างไม้ออกแบบควรมีความละเอียดปราณีต สร้างไม้แบบโดยไม่ผิดเพี้ยน และมีเทคนิคในการใช้เครื่องมือได้อย่างชำนาญ สุดท้าย งานช่างไม้แกะสลัก จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการออกแบบ ตกแต่ง สร้างสรรค์ แกะสลักไม้ลวดลายต่างๆ ลงบนผลิตภัณฑ์ไม้

ประโยชน์ของงานช่างไม้ มีทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น เพราะช่างไม้สามารถ ใช้งานเครื่องมือเกี่ยวกับงานไม้ได้อย่างชำนาญงาน และปลอดภัย ช่างไม้ยังช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมดูแลรักษางานไม้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ กับครอบครัว พร้อมทั้งยังสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับตัวเองมีความรับผิดชอบด้วย สำหรับครอบครัว ก็สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยประหยัดรายจ่าย เนื่องจากสามารถซื้อหางานไม้ในราคางานไม้ที่ถูกกว่าบุคคลทั่วไป รู้จักบำรุงรักษาของใช้ภายในบ้าน ทำให้เกิดช่างไม้มืออาชีพที่มีฝีมือคุณภาพสูง เกิดการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์สูงสุด ช่างไม้ยัง มีเทคนิคการใช้งานเครื่องมือที่ถูกต้องตามหลักการ มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ ไอเดียร์การออกแบบผลงานผลิตภัณฑ์จากไม้ มีการสร้างสรรงานไม้แบบมืออาชีพ และบ่งชี้ให้สังคมเห็นคุณค่าของงานช่างไม้มากขึ้นอีกด้วย